Moi Drodzy współbracia w Wierze!

Zachęcam wszystkich do podjęcia się modlitwy w formie postu trwającego dobę za naszego najważniejszego Duszpasterza na ziemi, Papieża Franciszka. Kapłani tak bardzo atakowani przez szatana potrzebują naszej Modlitwy ("Uderz w Pasterza a owce się rozpierzchną."), co dopiero Głowa Kościoła - Papież! Post za kogoś jest naszą bezinteresowną ofiarą, darem dla kogoś. Bardzo cennym w oczach Boga. Proszę o post o chlebie i wodzie trwającym od północy do północy w dowolnym dniu (od 00.00 do 24.00) w intencji Papieża Franciszka.

Intencja postu:

Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, o wszelkie potrzebne łaski potrzebne do pełnienia Woli Bożej dla Papieża Franciszka.

Dozwolone pokarmy:

  • Eucharystia - w intencji Papieża (na kolanach z rąk kapłana)
  • Chleb
  • Woda
  • Lekarstwa

Każda osoba może pościć oczywiście wiele razy, proszę natomiast aby w Naszej akcji każdy rejestrował swój post tylko jeden raz. W formularzu widnieją podstawowe dane w celu uniknięcia przypadkowych wielokrotnych kliknięć przez jedną osobę, oraz ofiarowania Mszy Świętej w intencji wszystkich poszczących po zakończeniu akcji. Jeżeli ktoś nie chce podawać swoich danych można je pominąć.

Wszelkie pytania proszę kierować na numer: +48 605 237 713

My dear confreres in Faith!

I encourage everyone to undertake prayers in the form of fasting for 24 hours for our most important priest on earth, Pope Francis. Priests so attacked by Satan need our Prayer ("Hit the Shepherd and the sheep are scattered"), let alone the Head of the Church - Pope! Post for someone is our selfless sacrifice, a gift for someone. Very valuable in the eyes of God. I am asking for a fast about bread and water from midnight to midnight on any day (from 00:00 to 24:00) for Pope Francis.

Intention of the post:

Through the intercession of the Blessed Virgin Mary, for all the necessary favors needed to fulfill God's Will for Pope Francis.

Allowed foods:

  • Eucharist - for the Pope (on his knees at the hands of the priest)
  • Bread
  • Water
  • Medicine

The form contains basic data to avoid accidental multiple clicks by one person, and to offer a Mass for all fasting after the end of the action. If someone does not want to provide their data, you can skip it, entering the date is necessary to register the post. If you have any questions, please contact: +48 605 237 713)

With God!